นโยบายนายกฯ ด้านทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

“ลำพูน : นครแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชน”

 ( Lamphun : The  City  of  Community  Cultural  Capital, LCC )

- พันธกิจ

พันธกิจด้านการเตรียมเมือง

พันธกิจที่ 1. ด้านการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทาง

วัฒนธรรมชุมชน : การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานวัฒนธรรมชุมชน 
ความเชื่อ  ศรัทธาและความรู้  พัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ ให้เป็นสังคมแห่งดุลยภาพ สุข สงบ เข้มแข็ง เชื่อมโยงฐานความรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาในทุกมิติของสังคม

พันธกิจด้านการแต่งเมือง

พันธกิจที่ 2 ด้านการพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์ : การพัฒนาภูมินิเวศ

วัฒนธรรม ชุมชนบนฐานอารยธรรม “หริภุญชัย” (ความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องตามผังเมือง  โดยต้องรักษารากและคุณค่าวัฒนธรรมไว้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคง สมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทางการจัดการแบบชุมชนเป็นฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจด้านการเปิดเมือง

พันธกิจที่ 3. ด้านการพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์: การพัฒนา
ให้เป็นศูนย์กลางและผู้นำเรื่องการจัดการทุนวัฒนธรรมชุมชนเพื่อความยั่งยืน ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
สู่เศรษฐกิจ  สีเขียว  และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม
โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ เน้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อวิถีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน

ยุทธศาสตร์

          1. การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 

          2. การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์ 

          3. การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

เป้าประสงค์

          1. เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการตนเองได้

          2. เพื่อให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน

          3. เพื่อให้จังหวัดลำพูนเป็นศูนย์กลางและผู้นำเรื่องการจัดการทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

          1. จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเข้าใจทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

          2. จำนวนประชาชนที่รู้จักสัญลักษณ์การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนด้วยวิถีครูบางานหน้าหมู่

          3. ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มขีดความสามารถประชาชน

          4. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดระบบบริการสาธารณะของ อบจ.ลำพูน ด้านคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

          5. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดระบบบริการสาธารณะด้านน้ำอุปโภคบริโภคของ อบจ.ลำพูน

          6. ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาท้องถิ่น

          7. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดระบบบริการสาธารณะของ อบจ.ลำพูนด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          8. ระดับความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยใช้แนวทางวิถีครูบางานหน้าหมู่

          9. จำนวนสถานที่ท่องเที่ยวทางทุนวัฒนธรรม

          10. จำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรอินทรีและปลอดสารพิษ

          11. ระดับความสำเร็จการดำเนินงานเมืองสีเขียว

          12. ระดับความพึงพอใจต่อการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดลำพูน

ค่าเป้าหมาย

          1. ครอบครัวอบอุ่น

          2. ครัวเรือนในชุมชนไม่โยกย้ายถิ่นฐาน

          3. ความสำเร็จในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน

          4. ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

กลยุทธ์

         ยุทธศาสตร์ที่ 1  : การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน  มีแนวทางการพัฒนา   ดังนี้

         1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท./ชุมชน และประชาชนในท้องถิ่นในการจัดการตนเอง

         2. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชน

         3. เสริมพลังและสร้างโอกาสความเท่าเทียมในสังคม

         4. ท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม

         ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์  มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้

          1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับภูมิสถาปัตย์

          2. พัฒนาภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ บนพื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม

          3. พัฒนาให้เป็นเมืองสีเขียว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

          4. พัฒนาผังเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม

          ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม  สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้

          1. สร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน

          2. สร้างสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม  ทำการตลาด สร้างภาพลักษณ์สู่สากล

          3. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าการลงทุน และระบบฐานข้อมูล

          4. ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม

ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนสามารถจำแนกออกได้เป็น 7 สาขา

ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เป็นตัวแทนการแสดงออกทางความรู้ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งชุมชนกลุ่มชนและในบางกรณีปัจเจกบุคคลยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกคนรุ่นหนึ่งนี้ เป็นสิ่งซึ่งชุมชนและกลุ่มชนสร้างขึ้นใหม่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตนเป็นปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาที่มีต่อธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของตน และทำให้คนเหล่านั้นเกิดความรู้สึกมีอัตลักษณ์และความต่อเนื่อง ดังนั้นจึงก่อให้เกิดความเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์

Find out more

ด้านทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเป็นสิ่งที่มีมูลค่าและให้คุณค่าต่อวิถีชีวิตของสังคม แต่ทุนทางวัฒนธรรมหลายเรื่องมีความเป็นนามธรรมสูง เช่นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เป็นพลวัตร (Dynamic) สามารถเปลี่ยนแปลง และถ่ายทอดข้ามสังคม กลุ่มคน สถานที่ และเวลาได้ตลอด การนำทุนทางวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาไทย มาพัฒนาและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประเทศต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและตั้งอยู่บนหลักการที่สำคัญ คือการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม การพัฒนาวัฒนธรรมอย่างเป็นองค์รวมการสร้างความสมดุลและความยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เนื่องจากทุนทางวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งอาจมีผลมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการมีปฏิสัมพันธ์ของสังคมโลก การเลื่อนไหลหรือการกระจายทางวัฒนธรรม จึ่งก่อให้เกิดการการผสมผสานทางวัฒนธรรมการร่วมมือกันธำรง

Find out more