วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
บทความเผยแพร่ระเบียบและข้อกฎหมาย

มีส่วนได้เสียกับ อบต. เพราะเหตุจ้างบุตรชายเป็น รปภ. กะกลางคืน

พ้นจากตำแหน่ง เพราะนำบุตรมาเป็นพนักงานจ้างเหมา เเม้มาโดยถูกต้องตามกระบวนการ

เมื่อบุตรชายของผู้ฟ้องคดีได้รับค่าจ้างไป ย่อมจะนำเงินส่วนหนึ่งไปจุนเจือผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบิดา ถือเป็นการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ตามนัยมาตรา 1563 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงถือว่าการอนุมัติจ้างบุตรชายเป็น รปภ. แม้กระบวนก ารจัดจ้างจะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ถือเป็นกรณีที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์สาธารณะ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนได้เสียโดยทางอ้อมในสัญญาที่บุตรชายทำกับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย การที่นายอำเภอวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 349/2562)

บทสรุปชวนอ่าน

โดยสรุปก็คือ… การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอนุมัติจ้างเหมาบุตรชายตนเองเป็นรปภ. แม้กระบวนการจัดจ้างจะชอบด้วยขั้นตอนและกฎหมาย แต่เข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทางอ้อมในสัญญาที่บุตรชายของตนทำกับ อบต. เนื่องจากบุตรของตนย่อมนำเงินส่วนหนึ่งไปจุนเจือครอบครัวก็คือบิดามารดา เช่นนี้จะเห็นได้ว่า ผู้บริหารท้องถิ่นควรหลีกเลี่ยงการให้บุคคลในครอบครัวเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการใด ๆ ของ อบต. เพราะสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับ อบต.อันเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งได้

มาดูกฎหมายใหม่ ของอบต.เทศบาล อบจ. พัทยา กทม. มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นมา

พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562)รับเงินหรือประโยชน์ใดๆเป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงายของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

พรบ.เทศบาล(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562)

เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่เทศบาลนั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

พรบ.อบจ.(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562)

เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

พรบ.ระเบียบบริหารราชการ กทม.(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562

ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญา หรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่กรุงเทพมหานคร หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับกรุงเทพมหานครอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ในส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจำกัดอยู่ก่อนได้รับการเลือกตั้ง

พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562)

เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่เมืองพัทยา หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับเมืองพัทยาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ในส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจำกัดอยู่ก่อนได้รับการเลือกตั้ง

สรุป

นอกจาก ต้องห้าม เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่ อปท. ที่ตนดำรงตำแหน่งแล้ว นั้น ยังห้ามมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (อบต.เทศบาล อบจ.เมืองพัทยา กทม)  โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม มีผลบังคับ ทีม คณะผู้บริหาร อปท. สมาชิกสภาอปท. ด้วยครับ

นักกฎหมายท้องถิ่น 23 กันยายน 2562

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [218.99 KB]

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.