องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

Loading