วันอังคาร, กรกฎาคม 16, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านฮ่องกอม่วง หมู่ที่ 21 ตำบลมะเขือแจ้ ถึงลำเหมืองร่องกาศ เชื่อมแม่น้ำกวง ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Loading