วันอังคาร, พฤษภาคม 21, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

นโยบายนายก อบจ.ลำพูน แถลงต่อสภาฯ

นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (นายอนุสรณ์  วงศ์วรรณ) ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่  4  มกราคม พ.ศ. 2564  ให้ข้าพเจ้านายอนุสรณ์  วงศ์วรรณ  ได้รับเลือกตั้งให้ทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประกอบกับ มาตรา 35/4 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่5) พ.ศ.2562 กำหนดว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติ นั้น

ข้าพเจ้า  ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามอำนาจหน้าที่และแนวทางในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน มุ่งเน้นการพัฒนาและแก้ไขปัญหา โดยการพัฒนาศักยภาพขององค์กร รวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำ กับทุกภาคส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ และประชาชน เพื่อพัฒนาจังหวัดลำพูนให้มีความเจริญก้าวหน้า และประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวลำพูนทุกคน ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานและการพัฒนาบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  ดังต่อไปนี้

นโยบายการบริหารงาน 4 ปี ด้วยการมีส่วนร่วม

ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาจังหวัดลำพูน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และภาคประชาชนในทุกระดับ เพื่อกระจายการพัฒนา

Find out more

Loading