นโยบายนายก อบจ.ลำพูน แถลงต่อสภาฯ

นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์) ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับรองผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 ให้ข้าพเจ้า นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ ได้รับเลือกตั้ง ให้ทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบกับ มาตรา 35/4 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 กำหนดว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่มีการลงมติ นั้น

 

ข้าพเจ้า ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามแนวทางอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน โดยจะมุ่งมั่นสร้างความเจริญ และพัฒนาจังหวัดลำพูน ให้เจริญก้าวหน้า เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวลำพูนทุกคน

ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “รับฟังทุกปัญหา ให้ประชามีส่วนร่วม บริหารด้วยความรวดเร็ว และโปร่งใส” ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานสามารถบรรลุถึง และดำเนินไปตามแนวทางที่กล่าวมาแล้ว จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 4 ปี ดังต่อไปนี้

นโยบายการบริหารงาน 4 ปี ด้วยการมีส่วนร่วม

ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาจังหวัดลำพูน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และภาคประชาชนในทุกระดับ เพื่อกระจายการพัฒนา

Find out more

ด้านการเกษตร 

มีเป้าหมายหลักเพื่อลดต้นทุนทางการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนลำพูน
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม  ซึ่งจะดำเนินการ ดังนี้

Find out more

ด้านการค้า การท่องเที่ยว

มีเป้าหมายหลัก  คือการเปิดบ้านเปิดเมืองลำพูน ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยวยิ่งขึ้น  โดยกระบวนการมีส่วนร่วม  ดังนี้

Find out more