วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ตราสัญลักษณ์ อบจ.ลำพูน

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์ ( องค์ประกอบต่างๆ )

ดวงตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นรูปวงกลมขนาดเส้นผ้าศูนย์กลาง 5 ซม. โดยมีพระบรมธาตุหริภุญชัย มีสัตถบัญชร (ระเบียงหอก ซึ่งเป็นรั้วเหล็กและทองเหลือง) 2 ชั้น ฉัตรประจำสี่มุม อยู่ด้านหลัง มีรูปครุฑอยู่ตรงกลาง มีลายพุ่มข้าวบิณฑ์ อยู่สองข้างยอดพระเจดีย์ มีตัวอักษรเขียนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อยู่ด้านล่างแต่ละส่วนของสัญลักษณ์มีความหมาย ดังนี้

 

พระบรมธาตุหริภุญชัย พระธาตุหริภุญชัย เป็นโบราณสถานสำคัญของนครหริภุญชัย ที่พญาอาทิตยราชเป็นผู้สถาปนาขึ้นราวพุทธศวรรษที่ 17 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อันมีธาตุกระหม่อม ธาตุกระดูกอก ธาตุกระดูกนิ้วมือ และธาตุย่อยอีกเต็มบาตรหนึ่ง ภายในเป็นแท่น สำหรับประดิษฐานพระโกศที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุเจ้าหริภุญชัยเป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวลำพูนและชาวเมืองเหนือมาแต่โบราณกาล ตราบเท่าทุกวันนี้ เป็นพระธาตุ ประจำปีเกิดปีระกา- ครุฑ หมายถึง เป็นตราสัญลักษณ์ของหน่วยราชการไทย- ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ เป็นลวดลายไทยอันแสดงถึงวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่มีมาแต่โบราณ ความหมายของตราสัญลักษณ์ (ภาพรวม)

 

ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นอาณาจักรที่เก่าแก่ของล้านนาที่มีเอกลักษณ์และความรุ่งโรจน์ทางด้านพระพุทธศาสนา โดยมีพระบรมธาตุหริภุญชัย เป็นสัญลักษณ์สำคัญ เป็นศูนย์รวมจิดใจและแรงศรัทธาของชาวจังหวัดลำพูน เป็นเจดีจำนวน 8 องค์ ที่มีอายุเกิน 1,000 ปี ของประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจึงได้อัญเชิญรูปพระธาตุหริภุญชัย เป็นตราสัญลักษณ์ประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Loading