กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายสมพร เตชะอุ๊ด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ฝ่ายบริหารการศึกษา
ข้าราชการ
นางสุวิมล กันทะสี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวธีรนุช  เพ็ญบุญ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวหนึ่งฤทัย สุธรรมปวง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
นางสาววารุณี ทุนอินทร์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วป
นางธนาภรณ์ ทาทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวพัทธ์ธีรา เพ็ชรพิจิตร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายตรีทิพยนิภา  ตาปัญญา
คนงาน
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข้าราชการ
นางสาววลินทิพย์ สุเทพ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
นางพัชรา พรมนา
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
นางรัศมี มูลสม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายมงคล จุ่มจันทร์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวกรรณิการ์ ไชยกันทา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายโชติพัฒน์ พงษ์บัณฑิตนุกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธัญญาลักษณ์  อุ่นใจ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายนิธิศ ธนาธิปธนสาร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวปฏิญญา  ปาเมืองมูล
ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม
 นางสาวพรรษพร  เนตรศักดิ์เกษม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกิ่งกาญจน์  ใจยะสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายศรีพรรณ สียะกาศ
คนงาน
นายประพันธ์ ชมภูวิราช
คนงาน
นายธวัช  อุปละ
คนงาน
นางนงเยาว์ หัวนะราษฎร์
คนงาน
ฝ่ายส่งเสริมกีฬา นันทนาการและกิจการพิเศษ
ข้าราชการ
นางสาวศุภกาญจน์ รัตนพรหม
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬา นันทนาการและกิจการพิเศษ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
นางสาวนุชเรศ รวมชัย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายณัฐรัชต์ เสียงใส
ผู้ช่วยสันทนาการ
พนักงานจ้าง (ภารกิจถ่ายโอนสนามกีฬา)
นายองอาจ กองบุญ
ครูอาสาพัฒนาการกีฬา
นายกาน อุ่นเรือน
ครูอาสาพัฒนาการกีฬา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายกำพล จันทร์โพธิ์
คนงาน
นางยอแสง มาทอง
คนงาน
นางบุญทิพย์ แก้ววันใจ
คนงาน
นางสาวณัฐฐา  ปวนทา
คนงาน

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *