กองช่าง


นายนรวัตม์ ต่อพิทักษ์พงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
ข้าราชการ
นายเปรมศักดิ์ สายลักษณ์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
นายชัยวัฒน์ ธรรมนันท์
นายช่างโยธาอาวุโส
นายตระกูล ยะสะนะ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายดลวัฒน์ วงษ์แดง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางธันยนันท์ เศรษฐศิลป์
คนงาน
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ข้าราชการ
นายสุพัสต์ กาวีผาบ
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
นางจีราภรณ์ ผัดดวงธรรม
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
นายสยาม สุวรรณคฤหาสน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสุกิจ ปินตาสุข
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายประกิจ คำภิไหล
สถาปนิกปฏิบัติการ
นางสาวณฐอร ยานะถนอม
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายเจษฎา ธรรมขันธ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายจิรวัฒน์ จงรักษ์
สถาปนิกปฏิบัติการ
นายพีราวัชร์ เขียววาท
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายธงชัย มหา
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
พนักงานจ้าง (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
นายถนอม อุ่นธง
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายกิตติภัค แก่นเมือง
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายสมชาย มณีชัย
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายอำพล สมวงค์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
                            นายสุรเชษฐ์ มาหนองหว้า                        ผู้ช่วยไฟฟ้า    นายจักรกริศ มูลทา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ว่าที่ ร.ต.หญิงจุฑาทิพย์ ยะสะนะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายพยุงศักดิ์ คำซาว
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวเกษณี สุภพันธ์
คนงาน
ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
ข้าราชการ
นายสุทิน สุกันโท
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
นายศุภชัย จินตภูมิ
นายช่างโยธาอาวุโส
นายสุเมธ วงศสุวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายจีรวัฒน์ สุวรรณา
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ลูกจ้างประจำ
นายสง่า โคตรสงคราม
พนักงานสูบน้ำ
นายสุชิน ยุวงศ์
คนงาน
พนักงานจ้าง (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)
นายประยุทธ์ ผ่องแผ้ว
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายวิเชียร หอยแก้ว
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายเฉลิมพล ทาสี
คนงานเครื่องสูบน้ำ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายเอกมงคล คำยอง
คนงาน
นายบุญทา เมายะนะ
คนงาน
นายฉัตรชัย อินต๊ะปาน
คนงาน
นายคฑาวุฒิ ใจกาศ
คนงาน
นายอาทิตย์ ชุมแสง
คนงาน
นายสานิตย์ แก้วทิพย์
คนงาน
นายกิติพงษ์ จินะเป็งกาศ
คนงาน
นายสิปปณวิชร์ เมืองมูลวัฒณา
คนงาน
นายจักรราช สุดประเสริฐ
คนงาน
นายประสูติ ธรรมนันท์
คนงาน
นายแดง เมายะนะ
คนงาน
นายสุรินทร์ อะทะเดช
คนงาน
นายสนั่น สองเป็ง
คนงาน
นายวีรายุทธ ตายาณะ
คนงาน
ฝ่ายเครื่องจักรกล
ข้าราชการ
นายรังสิทธิ์ นาควังไทร
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
นายนภดล กันทะอุดม
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
นายสมเกียรติ นันต๊ะภาพ
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
นางเรณู มูลรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวชญานิศ พันธ์อุโมงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลูกจ้างประจำ
นายยก ศรีวงศ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายสุจิตร มีสวัสดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายอินเนตร์ ยุคลธง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายสมจิตร โชคธนศาลสมบัติ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายแดง ก๋าใจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
พนักงานจ้าง (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
นายอรรถวุฒิ สิทธิตัน
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
พนักงานจ้าง (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)
นายสุพล กานันใจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายอนุชา ใจหาญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายวชิรวิทย์ ยิ่งศิริอำนวย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายวงค์คล จันทร์เอี่ยม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายเกียรติศักดิ์ เสียงดัง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายไพศาล กุนามา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายอาณัติ เมืองคำฟู
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายสุบิน ทาธิ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายเข็มชัย สุริยะธง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายสุริยา มาลี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายจารุวัฒน์ ปัญญาทิพย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายจรัส พ่อแจ้
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายสุธิชา สมนาบัติ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายกิติพงษ์ จินะเป็งกาศ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายบุญทัน อยู่สุข
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสุวิน หล้าฟู
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายธีระเดช แก้วบุญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมคิด ทานา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายประชัญ เมืองจันทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอดุลย์ ศรีธิพิงค์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายประสงค์ พักนิล
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา
นายธีระเดช แก้วบุญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายวิรัตน์ พยัคฆ์สัก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายกฤษชัย กันทะรันต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายภุญชัย มีโต
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมบูรณ์ คำไฝ
พนักงานขับเครื่องจักรกขนาดเบา
นายชาญชัย ปินตาธรรม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายณรงค์ อู่ไทย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายนพดล ขันทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายบุญยัง ผางวะนา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายบุญธรรม ปัญญาดี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายวัฒชร ชมภูเทพ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายประสิทธิ์ พักนิล
คนงาน
นายจำปา พูลเพ็ง
คนงาน
นายเสกสรร สมจิต
คนงาน
นายกำพล ซื่อวาจา
คนงาน
นางสาวสุภาพร พนมธรรมรังสี
คนงาน
นายภานุพงค์ ลวงระแหง
คนงาน
นายไพรวัลย์ พรมสวัสดิ์
คนงาน
นายเกษมสันต์ พวงรังสาท
คนงาน

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *