กองแผนและงบประมาณ


นายสมชัย สุคัมภีร์
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
ฝ่ายนโยบายและแผนพัฒนา
ข้าราชการ
นายพิเดช จันทร์ศิริ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนพัฒนา
นางกันต์ตวงพร ธนาแก้วนันท์ชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางขนิษฐา วรรณแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ฝ่ายงบประมาณ
ข้าราชการ
นายมัชการ ยะอนันต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
นางสาววาสนา สมใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวจรรยา สลีวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางชฎาพร เมืองนาง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ
ข้าราชการ
นายกฤษฎา ประไพพานิช
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ
นางสาวรุ่งนภา บุญเล่อร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายอภิวัฒน์ คำมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สิบเอกภานุพันธ์ ปันแสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
นางสาวอังคณาลักษณ์ เครือฟู
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายสารสนเทศ
ข้าราชการ
นางสาวทิฆัมพร มานะรักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
นายชยพล แสนภิบาล
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *