สำนักปลัดฯ


นางศรีพรรณ์ หินสวน
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ข้าราชการ
นางอริศรา อินยาศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายสุเมทร วิลัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายนิพันธ์ ปันแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวอังคณา นันตา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวนันทวรรณ เอ็นเมืองเหล็ก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวณัฐนันท์ เนตรงาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
นางกัลยาณี กลิ่นหอม
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวจงศิริ อุตศรี
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวอรนุช สิทธิยะ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)
นายสุรวิช ทาระโช
พนักงานขับรถยนต์
นายสงกรานต์ นันละ
พนักงานขับรถยนต์
นายจิรภัทร อุตตะมะ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางนฤมล พิงคะสัน
คนงาน
นายสุวัตร์ เขื่อนควบ
คนงาน
นายเดชฤทธิ์ นันทขว้าง
คนงาน
นางสาวปาลิตา วิสมกา
คนงาน
นางสาวภัทราพร แพทย์สมาน
คนงาน
นางสาววิภัชชา ดาราแจ้ง
คนงาน
นางสาวอัมพิกา ยะกาศ
คนงาน
ฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ข้าราชการ
นางสาวจิดาภา เสนศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
นางศุภรัตน์ เทพอุด
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ
นางสาวจิตรลดา วงศ์วารเตชะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
นายสุชีพ พัวพรสวรรค์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวสุนารี เนตรสัก
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
นางสาวอังคณา นุผาเลา
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
 นางสาวศรัณย์พร  ศรีบุรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 พนักงานจ้างทั่วไป
นายเฉลียว  คงมี
คนงาน
 นายสรศักดิ์  สารกาศ
คนงาน
ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
ข้าราชการ
นางศรีพรรณ์ หินสวน
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น สังกัดกองกิจการสภาฯ (ช่วยปฏิบัติราชการ)
นางสาวมัลลิกา สุขสาร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
นางสาวพัชรินทร์ ฟองมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายศุภัคษร  ตุงคนาคร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวกาญจนา ชุมแสง
คนงาน

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *