แบบฟอร์มคำของบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แบบฟอร์มโครงการเพื่อพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี (สำหรับส่วนราชการสังกัด อบจ.ลำพูน)

แบบฟอร์มโครงการเพื่อพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (สำหรับส่วนราชการสังกัด อบจ.ลำพูน)

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น ๆ

แบบฟอร์มโครงการเพื่อพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ของ อบจ.ลำพูน (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบฟอร์มโครงการเพื่อพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ของ อบจ.ลำพูน (สำหรับหน่วยงานทั่วไป)

แบบฟอร์มโครงการ (เงินอุดหนุน) เพื่อพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ของ อบจ.ลำพูน (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น ๆ)

แบบเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก อบจ.ลำพูน (รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน : EMS)

แบบฟอร์มรายละเอียดประกอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก อบจ.ลำพูน

Facebook Comments