LPAO News มุมข่าวสาร และ กิจกรรม อบจ.ลำพูน

  ประชุมสภาฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่สองและวาระที่สาม 15 สิงหาคม 2556

   นายทรงศักดิ์ วังธิยอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาญัตติ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในวาระที่สอง และวาระที่สอง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 เป็นข้อบัญญัติเพื่อใช้บังคับต่อไป [ อ่าน 227 ครั้ง ]

ภาพกิจกรรม ประชุมสภาฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่สองและวาระที่สาม