รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 22 total

 22 total views

Read more

ประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 24 total

 24 total views

Read more

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 23 total

 23 total views

Read more

ประกาศผลการสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำเเหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 12,189 to

 12,189 total views,  1 views today

Read more