รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รอบ 12 เดือน

 27 total

 27 total views

Read more

รายงานผลการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566”

 29 total

 29 total views

Read more

รายงานผลการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561”

 35 total

 35 total views

Read more

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 45 total

 45 total views

Read more