วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Author: สุพัตรา สายเทพ

สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาใบสั่งซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเชิญชวนบุคลากรสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่สนใจขอรับการถ่ายโอนภารกิจหรือช่วยราชการบุคลากรสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

Loading

Read More