รายงานผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หลักสูตร “การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนกับความก้าวหน้าในอาชีพครู”

 23 total

 23 total views,  5 views today

Read more

สำเนาใบสั่งจ้าง โครงการจ้างทำป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 20 total

 20 total views,  4 views today

Read more

กองคลัง ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ระหว่างวันที่ ๔-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 369 total

 369 total views,  5 views today

Read more

สำเนาใบสั่งจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำพูน จำนวน ๑๐๐ เล่ม

 13 total

 13 total views,  2 views today

Read more