สำเนาใบสั่งซื้อโครงการซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้รื้อถอนฝาปิดรางระบายน้ำสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 11 total

 11 total views

Read more

สำเนาใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ

 10 total

 10 total views

Read more

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว ม.๒ ต.บ้านเรือน เชื่อมบ้านดอนตอง ม.๔ ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

 12 total

 12 total views

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสำเนาบันทึกตกลงซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ในเขตพื้นที่บ้านแม่อาว ม.๓ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 12 total

 12 total views

Read more