กองการเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ
ระหว่างวันที่ ๒๕ พ.ย. – ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๕

 399 total

 399 total views,  399 views today

Read more

สำเนาบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างงานป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของดินบริเวณคอสะพานข้ามลำน้ำลี้ บ.แม่ป้อกเหนือ ม.๕ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

 5 total v

 5 total views,  5 views today

Read more

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)

 16 total

 16 total views,  8 views today

Read more

สำเนาใบสั่งจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน ๑๑๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 21 total

 21 total views

Read more