สำเนาใบสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 11 total

 11 total views

Read more

ข้อกำหนดฯ และคำสั่งฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อกำหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๔) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 2,047 tot

 2,047 total views,  1 views today

Read more

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ดอนตอง ม.๔ ต.แม่แรง เชื่อมบ.ป่าสีเสียด (บ.ลอม) ม.๘ ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

 17 total

 17 total views

Read more

สำเนาใบสั่งซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 17 total

 17 total views

Read more

สำเนาใบสั่งจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐/๕๑/๐๑๒๐, ๔๒๐/๕๑/๐๑๒๑ และ ๔๒๐/๕๑/๐๑๒๔ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 17 total

 17 total views

Read more