การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

วันที่ 5 มีนาคม 2564

 297 total views,  2 views today

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้จัดประชุมหารือแนวทางการให้บริการสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ครั้งที่1/2564 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจัง

 183 total views

Read more