วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเสนอโครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Loading

Read More
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมข่าวประชาสัมพันธ์

🍃อบจ.ลำพูน ร่วมผลักดันเกษตรกรผู้เพาะปลูกลำไยพันธุ์เบี้ยวเขียวลำพูนให้ได้มาตรฐาน GI

🍃อบจ.ลำพูน ร่วมผลักด

Loading

Read More
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมข่าวประกาศทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง การประชุมรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อแปรสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 13.00 – 17.00น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Loading

Read More
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.ลำพูน จัดประชุมรับฟังคำชี้แจงและความคิดเห็นของโครงการก่อสร้างถนนสายตำบลป่าสัก ถึง ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง และถนนสายเถิน-ลี้

วันที่ 3 มีนาคม 2565

Loading

Read More
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

วันที่ 5 มีนาคม 2564

Loading

Read More