เอกสารแนบท้าย การประมูลให้เช่าอาคารร้านกาแฟ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 2)

Read more

จ้างที่ปรึกษาทางวิชาการ วิจัยและพัฒนาการศึกษาของสถาบันการศึกษาสังกัดองการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยวิธีการประกาศเชินชวนทั่วไป

Read more