ประกาศผลการตัดสินภาพถ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
หัวข้อ “มหัศจรรย์ลำพูน ปี ๒ by อบจ.ลำพูน Amazing Seasons Change Photo Contest” ช่วงฤดูร้อน
ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Loading

Read more

คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ผู้กำกับดูแล กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) และผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Loading

Read more

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ระหว่างวันที่ ๒๒ พ.ค. – ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๖

Loading

Read more