ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ

ประกาศผลการสอบคัดเลื

Read more

กองพัสดุและทรัพย์สินให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2563

Read more

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563

Read more

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สำหรับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ

Read more