กองการเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ
ระหว่างวันที่ ๒๕ พ.ย. – ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๕

 395 total

 395 total views,  395 views today

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”

e-Poster ธงชาติไทย โ

 2,006 total views,  14 views today

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน 10 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 – วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ในวันเเละเวลาราชการ

 9,366 tot

 9,366 total views,  394 views today

Read more

รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564

รายงานผลการประเมินปร

 2,656 total views

Read more