คู่มือปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้เครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GIs) “ผ้าไหมยกดอกลำพูน” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

 42 total

 42 total views

Read more

คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน สำหรับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 178 total

 178 total views

Read more