คู่มือปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้เครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GIs) “ผ้าไหมยกดอกลำพูน” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

 188 total

 188 total views,  1 views today

Read more

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน

 324 total

 324 total views,  2 views today

Read more

คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน สำหรับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 375 total

 375 total views,  2 views today

Read more