วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้ในสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, กองคลัง, กองพัสดุและทรัพย์สิน, กองการเจ้าหน้าที่ และกองสาธารณสุข เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านป่าเป้า ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและหล่อลื่น สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและถนนลูกรังสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืช ล่องน้ำป่าอ้อ บ้านปากล้อง หมู่ที่ ๙ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

Read More