วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ระเบียบและข้อกฎหมาย

ข่าวประกาศทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์ระเบียบและข้อกฎหมาย

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖

Loading

Read More