วันเสาร์, กรกฎาคม 20, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

Loading

Read More
รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Loading

Read More
รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

Loading

Read More
รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

Loading

Read More