ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

 6 total v

 6 total views,  4 views today

Read more

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563

 55 total

 55 total views

Read more

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

 67 total

 67 total views

Read more