วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 25, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ส.ถ.

การบริหารเงินงบประมาณงบแสดงฐานะทางการเงินรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ส.ถ.

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

Loading

Read More
การบริหารเงินงบประมาณงบแสดงฐานะทางการเงินรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ส.ถ.

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

Loading

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ส.ถ.

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

Loading

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ส.ถ.

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานของผู้สอบบัญชี

Loading

Read More