วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับใช้ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านกลาง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านปวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

Read More
สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาสัญญาจ้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุ่งหนองบัว บ้านโป่งแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งหัวช้าง เชื่อมบ้านปวง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Loading

Read More
สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาสัญญาซื้อขายโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Loading

Read More