สำเนาบันทึกข้อตกลงซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับยานพาหนะ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล ซึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำงวดวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2562

Read more

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวเจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางเลียบลำเหมืองไม้แดง หมู่ที่ 4,5,8,9 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน เชื่อมบ้านสบทา หมู่ที่ 1 ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Read more

สำเนาใบสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่บ้านปากล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Read more