สำเนาใบสั่งจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563 จำนวน 75 เล่ม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 จำนวน 75 เล่ม

 3 total v

 3 total views,  3 views today

Read more

สำเนาใบสั่งซื้อ ของที่ระลึก จำนวน 3 ชิ้น ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 3 total v

 3 total views,  3 views today

Read more

สำเนาใบสั่งจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 5 คัน ระหว่างวันที่ 15 – 18 กันยายน 2563

 10 total

 10 total views,  1 views today

Read more

สำเนาใบสั่งจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ – เครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 478/49/133 และ รหัสครุภัณฑ์ 478/50/220

 14 total

 14 total views,  1 views today

Read more