สำเนาใบสั่งซื้อวัสดุเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟในสถานศึกษา จำนวน 1 รายการ

Read more

สำเนาใบสั่งซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟในสถานศึกษา จำนวน 3 รายการ

Read more