สำเนาบันทึกตกลงซื้อขายนำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับยานพาหนะ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล ซึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

สำเนาบันทึกตกลงซื้อข

Read more