สำเนาใบสั่งซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ เพื่อซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสายเจริญตา (ทางเข้าสถานีรถไฟลำพูน) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 7 total v

 7 total views,  1 views today

Read more

สำเนาใบสั่งซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 7 รายการ เพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 7 total v

 7 total views,  1 views today

Read more

สำเนาบันทึกตกลงซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำต่างๆ ในจังหวัดลำพูน ประจำงวดวันที่ 1 – 30 เมษายน 2564

 9 total v

 9 total views,  1 views today

Read more

สำเนาบันทึกตกลงซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับยานพาหนะ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล สำหรับกองช่าง และสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำงวดวันที่ 1 – 30 เมษายน 2564

 6 total v

 6 total views,  1 views today

Read more

สำเนาบันทึกตกลงซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับโครงการปรังปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและถนนลูกรังสาธารณะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

 8 total v

 8 total views,  1 views today

Read more