สำเนาใบสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายเครื่องเล่นชำรุดในสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน 2 รายการ

Read more

สำเนาใบสั่งซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ สำหรับซ่อมบำรุงรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 80-7395 ลำพูน

Read more

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) และขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายทางบ้านโฮ่ง หมู่ที่ 2 (ทต.บ้านโฮ่ง) เชื่อมบ้านห้วยกาน หมู่ที่ 1 (อบต.เวียงกานต์) ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

Read more