สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านท่าหลุก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง เชื่อมบ้านหนองเขียด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

 12 total

 12 total views

Read more

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสันปูเลย หมู่ที่ 2 ตำบลศรีเตี้ย เชื่อมบ้านปากล้อง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

 11 total

 11 total views

Read more

สำเนาใบสั่งจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ – เครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420/58/236 และ รหัสครุภัณฑ์ 420/58/241

 10 total

 10 total views

Read more

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเจดีย์ขาว หมู่ที่ 5 ตำบลริมปิง เชื่อมบ้านต้นแงะ หมู่ที่ 9 ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 12 total

 12 total views

Read more