สำเนาบันทึกข้อตกลงซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับยานพาหนะ เครื่องยนต์ ซึ่งใช้ปฏิบัติงานทั่วไป หรืองานตามโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับทางราชการของโรงเรียนบ้านป่าแป๋ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

 6 total v

 6 total views

Read more

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ (บริเวณชั้น 2) ห้องปฏิบัติการเครื่องกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 5 total v

 5 total views

Read more

สำเนาบันทึกข้อตกลงซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุกบดอัดแน่น ในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 5 total v

 5 total views

Read more

สำเนาบันทึกข้อตกลงซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง ในเขตพื้นที่ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

 5 total v

 5 total views

Read more

สำเนาบันทึกข้อตกลงซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ในเขตพื้นที่บ้านป่าเปา หมู่ที่ 9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 6 total v

 6 total views

Read more