วันอังคาร, พฤษภาคม 28, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กันเงินรายจ่ายกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) (บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗) (ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗)

Loading

Read More
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กันเงินรายจ่ายกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗)

Loading

Read More