รายงานผลการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ พัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

 76 total

 76 total views,  1 views today

Read more

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 200 total

 200 total views

Read more

รายงานผลการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 110 total

 110 total views

Read more

รายงานผลการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566”

 316 total

 316 total views

Read more