รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 10 total

 10 total views,  10 views today

Read more

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หลักสูตร “ระเบียบงานสารบรรณกับกลไกการปฏิบัติราชการ”

 39 total

 39 total views,  2 views today

Read more

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ พัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

 151 total

 151 total views,  1 views today

Read more

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 263 total

 263 total views

Read more