วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการสร้างสภาพแวดล้อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (KM) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”

Loading

Read More
แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรม สัมมนาศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังวัดลำพูน
กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Loading

Read More
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Loading

Read More
แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะเวลา 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Loading

Read More
แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม สัมมนาศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงาน

Loading

Read More