รายงานผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หลักสูตร “การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนกับความก้าวหน้าในอาชีพครู”

 52 total

 52 total views,  3 views today

Read more

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 91 total

 91 total views,  2 views today

Read more

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 121 total

 121 total views,  3 views today

Read more

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หลักสูตร “ระเบียบงานสารบรรณกับกลไกการปฏิบัติราชการ”

 142 total

 142 total views,  1 views today

Read more