รายงานผลการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566”

 50 total

 50 total views

Read more

รายงานผลการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561”

 53 total

 53 total views

Read more

ประกาศแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

ประกาศแผนการพัฒนาข้า

 88 total views

Read more

สรุปโครงการคุณธรรมจริยธรรมนำชีวิตข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1  98 tota

 98 total views

Read more