ประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 17 total

 17 total views,  1 views today

Read more

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รอบ 12 เดือน

 55 total

 55 total views

Read more

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รอบ 6 เดือน

 228 total

 228 total views

Read more

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รอบ 12 เดือน

 233 total

 233 total views

Read more

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รอบ 12 เดือน

 334 total

 334 total views

Read more