วันอังคาร, กรกฎาคม 16, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

กองการเจ้าหน้าที่


นางสาวณปภัช อุตตมชัย
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร. 053-597-260 ต่อ 110

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ข้าราชการ

นายจิรวัฒน์ ตันกุระ
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
โทร. 053-597-260 ต่อ 110

นางสาวสมจิตร สุติยะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางขนิษฐา จงรักษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวณัชชา  นารถจัตุรัส
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายชญานิน  อุปธิ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายพรภิระ  ยะสิงห์สาร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวศุภาลัย  ติ๊บบุญเรือง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสุรเชษฐ์  ผิวสลิด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานจ้าง

นายสุบัน  คำพูนศิลป์
พนักงานขับรถยนต์

นางสาววรุณยุพา  ถาพิงค์ยศ
คนงาน

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ข้าราชการ

นางสาวมาลัยวรรณ จันทร์ผง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
โทร. 053-597-260 ต่อ 111

นายเกรียงศักดิ์ จันทวรรณกูร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายธนันนัทธ์ วิภาสนรเศรษฐ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางณภัทรารัตน์  วงค์สาโรจน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

ข้าราชการ

นางสาวมาลัยวรรณ จันทร์ผง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

นางโชติกา   ศรีทับทิม
นิติกรชำนาญการ

นางชรินทิพย์  สุภาเลิศ
นิติกรปฏิบัติการ