วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
Latest:

กองคลัง


นางวลัยพร ศิริคง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.  053-597-260 ต่อ 220

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ข้าราชการ

นางอมรรัตน์ เลยไธสง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
โทร. 053-597-260 ต่อ 202

นางกนกวรรณ ทรงคุณ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางนฤมล วงศ์วาร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

นางสาวสุวินันท์ จันทร์หงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวรุ่งอรุณ  ปกติจิตต์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน————————–
นางสาวจิราพร ประพฤติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวปฐพร  วงค์คม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารงานคลัง

ข้าราชการ

นางสาววรินทร  วงค์ฝั้น
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

โทร. 053-597-260 ต่อ 204

นายธีรพงศ์  สุภาพิน
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นางสาวเบญญาภา  วงศ์วาร
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นางสาวกานต์รวี ขัดสาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พนักงานจ้าง

นางธันยนันท์  เศรษฐศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ฝ่ายพัฒนารายได้

ข้าราชการ

นางวลัยพร ศิริคง
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทร. 053-597-260 ต่อ 203

นางนิตยา  กิติธะนะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวสุทธิมาศ ใจลังกา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางนุสรา  ไชยมงคล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
พนักงานจ้าง

นายสิปปณวิชร์ เมืองมูลวัฒณา
พนักงานขับรถยนต์