กองพัสดุและทรัพย์สิน


นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

โทร. 053-597-260 ต่อ 213

ฝ่ายจัดหาพัสดุ
ข้าราชการ
นางสุพรรณี จุ่มจันทร์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
โทร. 053-597-260 ต่อ 228
นางสาวสุชาดา เรือนกองเงิน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวอุทุมพร มโนคำ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวโชติกา  พันธุ์เศษ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงวันเพ็ญ พานแก้ว
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวเรณุกา จาอาบาล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวภัทร์ธีนันท์  ไชยวรรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวภัทราวรรณ  จินะการณ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางศิริรัตน์  ฮินซ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
——————–นางสาวทัชชกร  จันทร์ต่าย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
ข้าราชการ
นางสาวสร้อยสุดา กันทาผาม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
โทร. 053-597-260 ต่อ 22
นางสาวสาวิตรี  ศรีบุญมา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
——————–นางสาวกมลธนัสร์  ศรีสุวรรณ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวทิพย์วรี  จะนะดัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
——————–นายธนกฤษ  แสนเชียงเนา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
——————–นายสุรเชษฐ์  ผิวสลิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 5,712 total views,  12 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.