วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
Latest:

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางณัชชา  สิทธิไพศาล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. 053-597-260 ต่อ 206

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

ข้าราชการ

นายพิเดช จันทร์ศิริ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
โทร. 053-584-452 ต่อ 10

นางกันต์ตวงพร ธนาแก้วนันท์ชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวสุรางค์พร  ไชยวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายสุรพรชัย ตุ้ยใหม่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายมงคลชัย ภิรมย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวนงคราญ  จันทร์ต๊ะพาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวดลนภัส  ใจเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พนักงานจ้าง

นางสาวธนัชชา  กาสุริยะ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสกาวรัตน์  เขียวกาศ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายงบประมาณ

ข้าราชการ

นางณัชชา  สิทธิไพศาล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
โทร. 053-597-260 ต่อ 207

นางสาวรุ่งนภา บุญเล่อร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางจิราภรณ์ แสนดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางภุมรินทร์  มาตระกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวศรินยา ฟูใจ
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นางสาวอรทัย  นามกร
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

ข้าราชการ

นางสาวเกตุมณี เทพคำ
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
โทร. 053-597260 ต่อ 207

นายอภิวัฒน์ คำมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวธนาภรณ์  จายโจง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พนักงานจ้าง

นายเอกสิทธิ์ นุผาเลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

ข้าราชการ


นางสาวทิฆัมพร มานะรักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
โทร. 053-597-260 ต่อ 207

——————————–
นางสุพัตรา สายเทพ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง

นายสุชีพ พัวพรสวรรค์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นายสรศักดิ์ สารกาศ
คนงาน