กองสาธารณสุข


นางศรีพรรณ์ หินสวน
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

โทร. 053-597-260 ต่อ 211

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ข้าราชการ
นางวริดา  ต๊ะวงค์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
เบอร์โทร. 053-597-260 ต่อ 114

———————-นางสาวปณิตา  มะทะธง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

———————-นางสาวศิริพร  แก้วกำเนิด

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

———————-นางสาวอภิสรา  คำบุญมา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

———————-นางวราภรณ์  ขว้างจิตต์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ข้าราชการ
นายสุเมธ วงศสุวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโส รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

—————–นายถิรวิทย์  อินสุวรรณ
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
ข้าราชการ
นางสาวชญานิน  หาญประโคน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริการทางการแพทย์
นางสาววนัฏธนันท์  ยาวิชัย
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
—————–นางสาวณัฐริกา  ประสงค์ทรัพย์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
—————–นางสาวชมภูนุช  ต๊ะชมภู
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
——————–นางสาวตวงเพชร  ถาน้อย
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

——————–นางสาวตศุภลักษณ์  สกุลสอน
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

——————–นางสาวณัชยาพร  เตียวตระกูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

——————–นายชินดนัย  ใจทะมาตร์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

——————–นางสาวณัฐพัชร์  ต๊ะวัน
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

——————–นางสาวรัตนาภรณ์  แสงกาศ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.