กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

นางณัชชา  สิทธิไพศาล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร. 053-597-260 ต่อ 206

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
ข้าราชการ  
นายพิเดช จันทร์ศิริ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

 

โทร. 053-584-452 ต่อ 10

นายมัชการ  ยะอนันต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางกันต์ตวงพร ธนาแก้วนันท์ชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุรางค์พร  ไชยวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

(ช่วยปฏิบัติราชการสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

นางสาวนงคราญ  จันทร์ต๊ะพาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวดลนภัส  ใจเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายมงคลชัย ภิรมย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 
   
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)  
นางสาวธนัชชา  กาสุริยะ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 
ฝ่ายงบประมาณ
ข้าราชการ  
นางสาวจรรยา สลีวงศ์
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

 

โทร. 053-597-260 ต่อ 207

นางสาววาสนา สมใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางชฎาพร เมืองนาง
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นายวสุ  ไชยาศิรินทร์โรจน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววิภาพร  โคสุวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
ข้าราชการ  

นางสาวเกตุมณี เทพคำ
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

โทร. 053-597260 ต่อ 207

นางสาวรุ่งนภา บุญเล่อร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอภิวัฒน์ คำมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สิบเอกภานุพันธ์ ปันแสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
ข้าราชการ  
นางสาวนัยน์ปพร  ถาตะถา
หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

 

โทร. 053-597-260 ต่อ 207

นางสาวทิฆัมพร มานะรักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 

นายธวัชชัย  ต้นโพธิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายปฏิภาณ  อ่อนคำ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)  
นายสุชีพ พัวพรสวรรค์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวอรนุช สิทธิยะ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสรศักดิ์ สารกาศ
คนงาน

 11,341 total views,  18 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.