กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางณัชชา  สิทธิไพศาล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร. 053-597-260 ต่อ 206

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
ข้าราชการ
นายพิเดช จันทร์ศิริ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

โทร. 053-584-452 ต่อ 10

นายมัชการ  ยะอนันต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางกันต์ตวงพร ธนาแก้วนันท์ชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุรางค์พร  ไชยวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ช่วยปฏิบัติราชการสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

นางสาวนงคราญ  จันทร์ต๊ะพาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวดลนภัส  ใจเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายมงคลชัย ภิรมย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
นางสาวธนัชชา  กาสุริยะ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ฝ่ายงบประมาณ
ข้าราชการ
นางสาววาสนา สมใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

โทร. 053-597-260 ต่อ 207

นางสาวจรรยา สลีวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางชฎาพร เมืองนาง
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นายวสุ  ไชยาศิรินทร์โรจน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววิภาพร  โคสุวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
ข้าราชการ
นายพิเดช จันทร์ศิริ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

โทร. 053-584-452 ต่อ 10

นางสาวรุ่งนภา บุญเล่อร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอภิวัฒน์ คำมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สิบเอกภานุพันธ์ ปันแสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
ข้าราชการ
นางสาวทิฆัมพร มานะรักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

โทร. 053-597-260 ต่อ 207

นายธวัชชัย  ต้นโพธิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายปฏิภาณ  อ่อนคำ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
นายสุชีพ พัวพรสวรรค์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวอรนุช สิทธิยะ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

 9,732 total views,  8 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.