วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สำนักงานเลขานุการ อบจ.


ส.ต.ท.วุฒิภัทร  เรือนมณี
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โทร. 053-597-260 ต่อ 209

ฝ่ายการประชุม


นางศรีพรรณ์ หินสวน
หัวหน้าฝ่ายการประชุม
โทร. 053-597-260 ต่อ 208

นางสาวภัทรพิลาศ กาญจนกุลดิษฐ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวพินนภา จันทร์ใส
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายกิจการสภา


นางสาวจิดาภา  เสนศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
โทร. 053-597-260 ต่อ 210

นางปิยะนุช ปินตาสุข
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวอังคณา  นุผาเลา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายวุฒิกุล  รูนรักษา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาววิภัชชา  ดาราแจ้ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายกันต์ ภูศรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวเวณิกา จันทรศรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานจ้าง

นายธนพจน์  บุญแก้ว
พนักงานขับรถยนต์

นายสุริยัน  วงศ์วาร
พนักงานขับรถยนต์

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน


นางวรรณรดา สิงห์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
โทร. 053-597-260 ต่อ 208

นายธงชัย  ศรีธิหล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวปิยรัตน์ สิงห์คำ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ