วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
Latest:

สำนักช่าง


นายสัมฤทธิ์  ใหม่ชุ่ม
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
โทร. 053-597-260 ต่อ 101
ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง


นายสัมฤทธิ์  ใหม่ชุ่ม
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

โทร. 053-597-260 ต่อ 102

1. ฝ่ายสำรวจ

ข้าราชการ

นายสุกิจ ปินตาสุข
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ
โทร.  053-597-260 ต่อ 103

นายกฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายจิรวัฒน์  จงรักษ์
สถาปนิกปฏิบัติการ

นางสาวกัญญาวีร์  บุญปัญญา
สถาปนิกปฏิบัติการ

นายชัยทัต  จันทรศร
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายธนากร   โพธิวงค์
นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน

นางสาวมัลลิกา  เขื่อนแก้ว
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
พนักงานจ้าง————————-
นายณัฐพงษ์ ยาอยู่สุข
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา————————-
นางสาวภัทร์ธนียา ภักดีดำรงค์กุล
ผู้ช่วยสถาปนิก

นายถนอม อุ่นธง
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายสมชาย มณีชัย
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายกิตติภัค แก่นเมือง
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายพยุงศักดิ์ คำซาว
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายสงกรานต์  เพพังธง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวธนภรณ์  ชุมภูพงค์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ————————-
นายณัฐภัทร ผัดดวงธรรม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา————————-
นายวรโชติ จักรมณี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

2.ฝ่ายสาธารณูปโภค

ข้าราชการ

นายณัฐพงษ์ ใจเฉพาะ
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
โทร.  053-597-260 ต่อ 102

นายถิรวิทย์  อินสุวรรณ
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ————————-
ว่าที่ร้อยตรี จักรพรรดิพงศ์ จันทราช
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ลูกจ้างประจำ

นายสง่า โคตรสงคราม
พนักงานสูบน้ำ
พนักงานจ้าง————————-
นายจักรกริศ มูลทา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า————————-
นายสุรเชษฐ์ มาหนองหว้า
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า————————-
นายจักรราช สุดประเสริฐ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายวชิรวิทย์ ยิ่งศิริอำนวย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายสุบิน ทาธิ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก————————-
นายบุญธรรม ปัญญาดี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายกัมพล ซื่อวาจา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายสมบูรณ์ คำไฝ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายจิตรกร ทนุโวหาร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา————————-
นายธีรวรรณ วรรณโพธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายชาติ  กาสุยะ
คนงาน

นายณรงค์  อู่ไทย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายบุญทัน อยู่สุข
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสุวิน หล้าฟู
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา————————-
นายเทพพิทักษ์ สุคำตา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสานิตย์ แก้วทิพย์
คนงาน

นายยงยุทธ  ใจคำ
คนงาน

นายภานุพงศ์  เหมยมณีวรรณ
คนงาน————————-
นาบุญทา เมายะนะ
คนงาน

นายประสูติ ธรรมนันท์
คนงาน

นายอาทิตย์ ชุมแสง
คนงาน

นายสุรินทร์ อะทะเดช
คนงาน

นายพัชรพงค์  จันทวาลย์
คนงาน————————-
นายเสาร์ ส่องแสง
คนงาน————————-
นายวิทยา ริยะกาศ
คนงาน————————-
นายประพันธ์ ศรีธิ
คนงาน————————-
นายนภดล หยุมปัญญา
คนงานเครื่องสูบน้ำ
ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน


นายพรฤทธิ์ ต๊ะกาบโพธิ์
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 053-597-260 ต่อ 102

1.ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ข้าราชการ

นายตระกูล  ยะสะนะ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
โทร. 053-597-260 ต่อ 102

นายศุภชัย จินตภูมิ
นายช่างโยธาอาวุโส
พนักงานจ้าง

นายคฑาวุฒิ ใจกาศ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา————————-
ว่าที่ร้อยตรี สุรเดช กันวี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา————————-
นางสาวกัญญ์ปุรัสกร ไชยวรรณ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสุพล กานันใจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายวงค์คล จันทร์เอี่ยม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายไพศาล กุณามา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายอาณัติ เมืองคำฟู
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก————————-
นายจารุวัฒน์ ปัญญาทิพย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก————————-
นายจรัส พ่อแจ้
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก————————-
นายสุริยา มาลี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายสุธิชา สมนาบัติ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายเกียรติศักดิ์ เสียงดัง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายเข็มชัย สุริยะธง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายคมสัน  ไชยวรรณ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก————————-
นายเจษฎา กันทาส้ม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายกิติพงษ์ จินะเป็งกาศ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายสมประสงค์ พักนิล
พนักงานขับเครื่องกลขนาดกลาง

นายชาญชัย ปินตาธรรม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายภุญชัย มีโต
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา————————-
นายสมคิด ทานา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายนพดล ขันทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา————————-
นายสุริยา วงศ์ใจแก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา————————-
นายไพรวัลย์ พรมสวัสดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา————————-
นายทรงศักดิ์ ต๊ะนาสา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา————————-
นายอมรเทพ ดวงแก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา————————-
นายอนุศักดิ์ ปารีชัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา————————-
นายชาญณรงค์ จินะเป็งกาศ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายแดง เมายะนะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายชราวุธ กาวีวน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา————————-
นายภคิน กันทา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา————————-
นายอนุศักดิ์ วิชัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายเสกสรร สมจิต
คนงาน

นายวีรายุทธ  ตายานะ
คนงาน————————-
นายนราวัฒน์ แสงหมอก
คนงาน————————-
นายสันทัด เกษทอง
คนงาน————————-
นายวรพล สุขโภคี
คนงาน————————-
นายสมชาย อุ่นนันกาศ
คนงาน————————-
นายเก่ง ใจแดง
คนงาน————————-
นายกฤษดา อำพรรณ์
คนงาน————————-
นายนิพันธ์ ริยาธง
คนงาน

นายมงคลชัย  สารกาศ
คนงาน

นายพัฒนา  เพชรจรรยา
คนงาน

2.ฝ่ายเครื่องจักรกล

ข้าราชการ

นางจีราภรณ์ ผัดดวงธรรม
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
โทร. 053-597-260 ต่อ 102
————————-
นายณัฐวุฒิ ปิยะดารารัตน์
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
————————-
นายกฤษกร บุญเล่อร์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายสุรศักดิ์  พรมมณี
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
พนักงานจ้าง

นายอรรถวุฒิ สิทธิตัน
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
————————-
นายฉัตรชัย ไทยกรณ์
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
————————-
นายอนุภาพ สุการาม
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
————————-
นายฉัตรชัย อาศักดิ์
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
————————-
นายปดิพัทธ์ สาวะธรรม
คนงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ข้าราชการ

นางสาวจรรยา สลีวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. 053-597-260 ต่อ 102

นางเรณู มูลรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ่าสิบโทธิติพงศ์  มูลคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางทัศนีย์วรรณ  จักรกาศ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวเบญจวรรณ  เฟื่องวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานจ้าง
————————-
นางสาวเกษณี สุภพันธ์
คนงาน ผู้มีทักษะ
————————-
นางสาวเนาวรัตน์ คุณนา
คนงาน
————————-
นายภานุวิชญ์ คำแสน
คนงาน
————————-
นายศุภชัย หม่องน้อย
คนงาน
————————-
นางสาวสุภัทรา แสนเสมอ
คนงาน