สำนักช่าง

นายสุพรรณ  อุ่นจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
โทร. 053-597-260 ต่อ 101

 

ฝ่ายสำรวจ
ข้าราชการ  

นายสุกิจ ปินตาสุข
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

โทร.  053-597-260 ต่อ 103

นายกฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายจิรวัฒน์  จงรักษ์

สถาปนิกปฏิบัติการ

นางสาวกัญญาวีร์  บุญปัญญา
สถาปนิกปฏิบัติการ

นายชัยทัต  จันทรศร

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายธนากร   โพธิวงค์

นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน

นางสาวมัลลิกา  เขื่อนแก้ว

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นางสาวเบญจวรรณ  เฟื่องวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

   
พนักงานจ้างตามภารกิจ  

นายถนอม อุ่นธง
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

 

 

นายสมชาย มณีชัย
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

 

 

นายสงกรานต์  เพพังธง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

 

—————————–นายจักรราช สุดประเสริฐ
                                    คนงาน

นายกิตติภัค แก่นเมือง
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

 

 

นายพยุงศักดิ์ คำซาว
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

 

 

นางสาวธนภรณ์  ชุมภูพงค์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

 

 

นางสาวการะเกด ดาวเรือง
คนงาน    

ฝ่ายสาธารณูปโภค
ข้าราชการ  

นายณัฐพงษ์ ใจเฉพาะ
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

โทร.  053-597-260 ต่อ 102

นายถิรวิทย์  อินสุวรรณ
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางเรณู มูลรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

ลูกจ้างประจำ

นายสง่า โคตรสงคราม
พนักงานสูบน้ำ

—————–ว่าที่ ร.ต.จักรพรรดิพงศ์  จันทราช
                      นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายเกียรติศักดิ์ เสียงดัง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 

 

นายบุญทัน อยู่สุข
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

 

นายเข็มชัย สุริยะธง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 

 

นายวชิรวิทย์ ยิ่งศิริอำนวย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 

 

นายณรงค์  อู่ไทย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

 

นายจิตรกร ทนุโวหาร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

—————–นายธีรวรรณ  วรรณโพธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

—————–นายประยุทธ์  ผ่องแผ้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอาทิตย์ ชุมแสง
คนงาน

 

 

นายประสูติ ธรรมนันท์
คนงาน

 

 

นายยงยุทธ  ใจคำ
คนงาน

 

 

นายสานิตย์ แก้วทิพย์
คนงาน

 

 

———————นายเสาร์  ส่องแสง
                         คนงาน

——————-นายบุญทา  เมายะนะ
                        คนงาน

———————-นายวิทยา  ริยะกาศ
                           คนงาน

นายสมบูรณ์ คำไฝ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

 

นายชาติ  กาสุยะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

 

นายประชัญ  เมืองจันทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

 

นายเข็มชัย สุริยะธง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 

 

นายกัมพล ซื่อวาจา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 


—————–นายสุรเชษฐ์  มาหนองหว้า
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 

———————-นางสาวเกษณี  สุภพันธ์
คนงาน ผู้มีทักษะ

 

นายเอกมงคล คำยอง
คนงาน

 

 

นายสุรินทร์ อะทะเดช
คนงาน

 

 

นายภานุพงศ์  เหมยมณีวรรณ
คนงาน

 

 

นายพัชรพงค์  จันทวาลย์
คนงาน

 

 

———————นายประพันธ์  ชมภูวิราช
                          คนงาน

 

——————-นายภคิน  กันทา

                       คนงาน

———————-นายประพันธ์  ศรีธิ
                           คนงาน

———————-นางสาวเนาวรัตน์  คุณนา

                          คนงาน

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
ข้าราชการ  

นายตระกูล  ยะสะนะ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
โทร. 053-597-260 ต่อ 102

นายดลวัฒน์ วงษ์แดง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายศุภชัย จินตภูมิ
นายช่างโยธาอาวุโส

 

 

พนักงานจ้าง (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)

นายสุพล กานันใจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 

 

นายชาญชัย ปินตาธรรม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

 

นายไพศาล กุนามา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 

 

นายจรัส พ่อแจ้
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 

 

นายสุธิชา สมนาบัติ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 

 

นายสุบิน ทาธิ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 

 

นายนพดล ขันทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

 

—————-นายจารุวัฒน์ ปัญญาทิพย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 

——————นายสุริยา มาลี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 

—————-นายสุริยา  วงศ์ใจแก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

นายแดง เมายะนะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

 

นายวีรายุทธ  ตายาณะ
คนงาน

 

 

นายเสกสรร สมจิต
คนงาน

 

 

นายพัฒนา  เพชรจรรยา
คนงาน

 

 

นายศุภชัย  หม่อนน้อย
คนงาน

 

 

—————-นายไพรวัลย์  พรมสวัสดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

—————-นายชาญณรงค์  จินะเป็งกาศ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

——————– นายเก่ง  ใจแดง
                           คนงาน

——————- นายสมชาย  อุ่นนันกาศ
                         คนงาน

——————- นายนราวัฒน์  แสงหมอก
                       คนงาน

——————- นายธีร์ธวัช  พันธ์พิจิต
                       คนงาน

นางทัศนีย์วรรณ  จักรกาศ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

นายวงค์คล จันทร์เอี่ยม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 

 

นายภุญชัย มีโต
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

 

นายอาณัติ เมืองคำฟู
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 

 

นายสุวิน หล้าฟู
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

 

นายกิติพงษ์ จินะเป็งกาศ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 

 

นายคฑาวุฒิ ใจกาศ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

 

นายสมประสงค์ พักนิล
พนักงานขับเครื่องกลขนาดกลาง

 

 

—————นายสมคิด ทานา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

————–นายณัฐพงษ์  ยาอยู่สุข
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

นายชราวุธ กาวีวน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

 

 

นายสนั่น สองเป็ง
คนงาน

 

 

นายคมสัน  ไชยวรรณ
คนงาน

 

 

นายมงคลชัย  สารกาศ
คนงาน

 

 

——————–นายสมิง  ชัยเทพ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 

——————–นายอนุศักดิ์  ปารีชัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

————————นายทรงศักดิ์  ต๊ะนาสา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

——————- นายสันทัด  เกษทอง
                        คนงาน

——————- นายกฤษดา  อำพรรณ์
                        คนงาน

——————- นายวรพล  สุขโภคี
                        คนงาน

——————- นายนิพันธ์  ริยาธง
                        คนงาน

ฝ่ายเครื่องจักรกล
ข้าราชการ  

นางจีราภรณ์ ผัดดวงธรรม
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

โทร. 053-597-260 ต่อ 102

 

—————– นายณัฐวุฒิ  ปิยะดารารัตน์

                       วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

————— นายกฤษกร  บุญเล่อร์

                    นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

 

จ่าสิบโทธิติพงศ์  มูลคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสุรศักดิ์  พรมมณี
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  

นายอรรถวุฒิ สิทธิตัน
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

 

—————————–นายฉัตรชัย  ไทยกรณ์
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

 

—————————–นายนพลกร  คำมาเขียว
คนงาน

 

—————————–นายศราวุธ  ใจธง
คนงาน

—————————–นายอนุภาพ  สุการาม
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

 

—————————–นายปดิพัทธ์  สาวะธรรม
คนงาน

 

—————————–นายจันทร์แรม  เรืองศรี
คนงาน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.