สำนักปลัดฯ


นางศรีพรรณ์ หินสวน
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ข้าราชการ
นางอริศรา อินยาศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายสุเมทร วิลัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายนิพันธ์ ปันแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวอังคณา นันตา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
นางสาวนุชเรศ รวมชัย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)
นายสุรวิช ทาระโช
พนักงานขับรถยนต์
นายสงกรานต์ นันละ
พนักงานขับรถยนต์
นายจิรภัทร อุตตะมะ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางนฤมล พิงคะสัน
คนงาน
นายสุวัตร์ เขื่อนควบ
คนงาน
นายเดชฤทธิ์ นันทขว้าง
คนงาน
นางสาวปาลิตา วิสมกา
คนงาน
นางสาวอัมพิกา ยะกาศ
คนงาน
นางสาวพิชชานันท์  แสนราชา
คนงาน
—————— นางจิราภา  ส่องแสง
คนงาน
ฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ข้าราชการ
นางศุภรัตน์ เทพอุด
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการรักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
นางสาวจิตรลดา วงศ์วารเตชะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวชมพูนุท  เหมืองจา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
นายสุชีพ พัวพรสวรรค์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวสุนารี เนตรสัก
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
นางสาวอังคณา นุผาเลา
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
 นางสาวศรัณย์พร  ศรีบุรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรนุช สิทธิยะ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
 พนักงานจ้างทั่วไป
นายเฉลียว  คงมี
คนงาน
 นายสรศักดิ์  สารกาศ
คนงาน
ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
ข้าราชการ
นางศรีพรรณ์ หินสวน
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
นางอรวรรณ อริยะจักร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางมัลลิกา  โสมมณี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายธนภัทร  วาทินสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
นางสาวพัชรินทร์ ฟองมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวชญาพร  เสวตกุล
คนงาน
นางสาวจิตติมา  ขุนบุญ
คนงาน

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.