สำนักปลัดฯ

 

นางณัชชา  สิทธิไพศาล
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เบอร์โทร. 053-597-260 ต่อ 406

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ข้าราชการ  

นางสาวจิดาภา  เสนศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร. 053-597-260 ต่อ 115

นางสาวธีราพร ริยะตา
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
นายนิพันธ์ ปันแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวอังคณา นันตา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
—————–นางพิกุล  หาญวานิช
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวเบญญาภา  วงศ์วาร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวรัตนาภรณ์  สิทธิกรสกุล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวถิรนันท์  พูนพิน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายดิษย์พันญ์ พรหมจักร์
นิติกรชำนาญการ
นายสุเมธ วงศสุวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
นายกฤษฎาวัฒน์  บุญทับทิม
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน
นายวรวัช  สาริบุตร
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน
นางสาววิภัชชา  ดาราแจ้ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
ลูกจ้างประจำ  

นายจุลเจตน์ สุดประเสริฐ
พนักงานขับรถยนต์

(ช่วยปฏิบัติราชการสังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน)

—————–นายสุชิน  ยุวงศ์
คนงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)  
นางสาวพัชรินทร์ ฟองมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณัฐญาภรณ์  สิทธิโรจน์นุกูล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
————-นางสาวเณภิชา  วุฒินนท์ชัย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
—————–นางสาวกนกพร  วงศ์แก้ว
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
—————–นางสาวรุ่งทิวา  เป็งกาสิทธิ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 
   
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)  
นายจิรภัทร อุตตะมะ
พนักงานขับรถยนต์
นายสงกรานต์ นันละ
พนักงานขับรถยนต์
นายปรีชา เขื่อนควบ
พนักงานขับรถยนต์
 
พนักงานจ้างทั่วไป  
นางนฤมล พิงคะสัน
คนงาน
นายสุวัตร์ เขื่อนควบ
คนงาน
นายเฉลียว  คงมี
คนงาน
นางสาวปาลิตา วิสมกา
คนงาน
นางสาวเขมิกา  เขมจิรเจริญสุข
คนงาน
นางสาวพิชชานันท์  แสนราชา
คนงาน
 นายสรศักดิ์  สารกาศ
คนงาน
นายเดชฤทธิ์ นันทขว้าง
คนงาน
———————นางหฤทัย  จันทนา
คนงาน
———————นายพงษ์พิพัฒน์  พงศ์ตุ้ย
พนักงานขับรถยนต์
———————นายปริญญา  ดารารัตน์
พนักงานขับรถยนต์
 
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ข้าราชการ  

นางศรีพรรณ์ หินสวน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

เบอร์โทร. 053-597-260 ต่อ 114

นางสาวชมพูนุท  เหมืองจา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวลลิตา  ศิริโกมล
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)  
นางสาวสุนารี เนตรสัก
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
—————-นางสาวขวัญฤทัย  พระวิสัตย์
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
นางสาวศรัณย์พร  ศรีบุรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

 9,571 total views,  2 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.