สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

นางสาวณปภัช อุตตมชัย
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เบอร์โทร. 053-597-260 ต่อ 406

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ข้าราชการ  

นางสาวจิดาภา  เสนศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร. 053-597-260 ต่อ 115

นางสาวธีราพร ริยะตา
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

 

นายดิษย์พันญ์ พรหมจักร์
นิติกรชำนาญการ 
นายธีรพันธ์  อินต๊ะปาน
นิติกรชำนาญการ
นายนิพันธ์ ปันแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวอังคณา นันตา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นางสาวรัตนาภรณ์  สิทธิกรสกุล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สิบโทอาทิตย์  ต๊ะวงค์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวพัทธนันท์ จีรธรรมรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวถิรนันท์  พูนพิน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

นายสุเมธ วงศสุวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโส 
นายกฤษฎาวัฒน์  บุญทับทิม
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

นายพัชราวุธ  ประพัฒน์วงศ์

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

 

 

 

——————– นายภัทรเดช  เทพวงศ์

                         เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

———————-นางสาวพัชมณ  กุกสันเทียะ
                           เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

 

ลูกจ้างประจำ  

นายจุลเจตน์ สุดประเสริฐ
พนักงานขับรถยนต์

(ช่วยปฏิบัติราชการสังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน)

—————–นายสุชิน  ยุวงศ์
คนงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)  
นางสาวพัชรินทร์ ฟองมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณัฐญาภรณ์  สิทธิโรจน์นุกูล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวรุ่งทิวา  เป็งกาสิทธิ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวณัฐธิดา  เนตรสุวรรณ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
—————–นางสาวโชติรส  เกาะเต้นท์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 
   
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)  
นายปรีชา เขื่อนควบ
พนักงานขับรถยนต์
นายสงกรานต์ นันละ
พนักงานขับรถยนต์
   
พนักงานจ้างทั่วไป  
นางนฤมล พิงคะสัน
คนงาน
นายสุวัตร์ เขื่อนควบ
คนงาน
นายเฉลียว  คงมี
คนงาน
นางสาวปาลิตา วิสมกา
คนงาน
นางสาวเขมิกา  เขมจิรเจริญสุข
คนงาน
นายเดชฤทธิ์ นันทขว้าง
คนงาน
———————นางหฤทัย  จันทนา
คนงาน

———————นายพงษ์พิพัฒน์  พงศ์ตุ้ย

พนักงานขับรถยนต์  

———————–นายธนภัทร  คาดคำฟู

คนงาน

 

นายบุญหยง  บุญช่วย

พนักงานขับรถยนต์

———————นายปริญญา  ดารารัตน์
พนักงานขับรถยนต์

 

   
ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
ข้าราชการ  

นายจิรวัฒน์ ตันกุระ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

โทร. 053-597-260 ต่อ 114

 

นางสาวชมพูนุท  เหมืองจา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวลลิตา  ศิริโกมล
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)  
นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
นางสาวสุนารี เนตรสัก
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
นางสาวศรัณย์พร  ศรีบุรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

 14,709 total views,  10 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.