อบจ.ลำพูน ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษ...   (2015-03-16) อ่าน (12) ครั้ง
การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ กองช่าง ระหว่างวันที่ 9 - 31 ...   (2015-03-06) อ่าน (15) ครั้ง
ประกาศ เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ...   (2015-02-11) อ่าน (24) ครั้ง
การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน ระหว่างว...   (2015-02-06) อ่าน (10) ครั้ง
กำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษี ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สำนักงานขน...   (2015-01-20) อ่าน (19) ครั้ง
การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ กองแผนปละงบประมาณ ระหว่างวันท...   (2015-01-12) อ่าน (16) ครั้ง
กองช่าง ประกาศให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ในระหว่างวันที่ 2 ...   (2014-12-03) อ่าน (65) ครั้ง
Download แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 6 เดือนแรก (ตั้งแต...   (2014-10-09) อ่าน (99) ครั้ง
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการ...   (2014-10-03) อ่าน (100) ครั้ง
กองแผนและงบประมาณ ประกาศให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ระหว่างว...   (2014-09-18) อ่าน (43) ครั้ง[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98]