กองแผนและงบประมาณ อบจ.ลำพูน ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ตั้ง...   (2016-08-25) อ่าน (1) ครั้ง
การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษี ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สำนักงานขนส่งจั...   (2016-08-18) อ่าน (5) ครั้ง
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ลำพูน ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ตั้ง...   (2016-08-09) อ่าน (105) ครั้ง
กองกิจการสภา อบจ.ลำพูน ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ตั้งแต่วั...   (2016-08-03) อ่าน (103) ครั้ง
การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษี ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สำนักงานขนส่งจั...   (2016-07-28) อ่าน (101) ครั้ง
แจ้งเปลี่ยนแปลงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษี ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ...   (2016-07-21) อ่าน (97) ครั้ง
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 25...   (2016-07-15) อ่าน (97) ครั้ง
กองช่างอบจ.ลำพูน ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ 12 กรกฎาคม - 31...   (2016-07-15) อ่าน (97) ครั้ง
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.ลำพูน ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ 4...   (2016-07-07) อ่าน (97) ครั้ง
กองแผนและงบประมาณ อบจ.ลำพูน ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ 5 - ...   (2016-07-05) อ่าน (97) ครั้ง[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152]