แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อประกาศ
วันที่ประกาศ


ประกาศราคากลาง

หัวข้อประกาศ
วันที่ประกาศ


ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

หัวข้อประกาศ
วันที่ประกาศ


ประกาศเชิญชวน

หัวข้อประกาศ
วันที่ประกาศ


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

หัวข้อประกาศ
วันที่ประกาศ


ยกเลิกประกาศเชิญชวน

หัวข้อประกาศ
วันที่ประกาศ


ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

หัวข้อประกาศ
วันที่ประกาศ


เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

- ยังไม่มีประกาศประเภทนี้ -

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

หัวข้อประกาศ
วันที่ประกาศ