นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

 

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตให้ทุกส่วนราชการได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจำนงที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรในการรวมพลังต่อต้านการทุจริต

Facebook Comments