เอกสารประกอบการจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

 

เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ

เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

Facebook Comments