สำหรับหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รายการ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอโครงการ เพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) PDF WORD
แบบฟอร์มเสนอโครงการ เพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) PDF WORD
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายการ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน PDF WORD
แบบฟอร์มการขอรับเงินอุดหนุน
รายการ
ดาวน์โหลด
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๗๕๐ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ PDF  

 1,590 total views,  2 views today