นโยบายการบริหารงาน 4 ปี ด้วยการมีส่วนร่วม

3) นโยบายการบริหารงาน 4 ปี ด้วยการมีส่วนร่วม ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาจังหวัดลำพูน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และภาคประชาชนในทุกระดับ เพื่อกระจายการพัฒนา
ให้มีความเสมอภาค  และครอบคลุมทุกพื้นที่  ซึ่งได้แต่งตั้งคณะผู้ประสานแผนการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนจังหวัดลำพูน  เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนทุกภาคส่วน ในการพัฒนาจังหวัดลำพูนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  และการประสานการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ให้เหมาะสม  สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น การให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ การประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและประชาสัมพันธ์กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน  กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อความผาสุกของประชาชน  และความเจริญของท้องถิ่นและประเทศชาติโดยรวม  โดยจะดำเนินการ  ดังนี้

–  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดลำพูน  ให้มีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง  เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ต่อไป

–  สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดลำพูน  เพื่อประสานการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ อบจ.ลำพูน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

–  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาบทบาทของสตรี กลุ่มแม่บ้านในจังหวัดลำพูน  ให้มีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง

–  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา  ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน  สมาชิกตำรวจบ้าน  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ลูกเสือชาวบ้านในจังหวัดลำพูน  ให้มีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง

–  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและการทำงานของ อสม.ในจังหวัดลำพูน  ให้มีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง

–  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดลำพูน
ให้มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

–  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาของเด็กและเยาวชนในจังหวัดลำพูน  ให้มีศักยภาพมีความเข้มแข็ง และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ของสังคมต่อไปในอนาคต

–  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาของผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในจังหวัดลำพูน  ให้มีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

–  สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในจังหวัดลำพูน

–  สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

–  ส่งเสริมสถาบันทางสังคมต่างๆ ให้มีบทบาทสำคัญในการ ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟูเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงาม ตลอดจนสถาปัตยกรรม โบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์ของจังหวัดลำพูน  ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักศาสนา

–  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟูและเผยแพร่วิถีชีวิตชาติพันธุ์  ไทยอง ไทลื้อ  ไทยวน  มอญ ปกาเกอะญอ ฯลฯ ให้เป็นอัตลักษณ์ของเมืองลำพูน

–  ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและ มาตรฐานและสนับสนุนให้จังหวัดลำพูนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

–  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาษาต่างประเทศที่จำเป็นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

–  สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น การค้นหานักกีฬาช้างเผือก พัฒนากีฬา
สู่ความเป็นเลิศ  และพัฒนาสู่กีฬาอาชีพ

–  ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายและแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งสินค้าเกษตร และสินค้า OTOP
การคัดสรรผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

–  บูรณาการความร่วมมือในการดูแลด้านการพัฒนาฝีมือและสวัสดิการแก่แรงงานในภาคต่างๆในท้องถิ่นโดยเฉพาะแรงงานที่ถูกเลิกจ้างจากนิคมฯ  ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างเหมาะสม

–  ส่งเสริมการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ดูแลฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ
โดยการเสริมกล่องเกเบี้ยน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาตลิ่งพัง

–  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ ครบวงจร และ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

–  สนับสนุนให้ประชาชน  มีการรวมกลุ่มกัน  และมีส่วนร่วม  เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนของตนเอง   ตามความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง พร้อมกับการเสริมสร้าง  อุดมการณ์ประชาธิปไตย  แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าในท้องถิ่น  โดยร่วมกับสถาบันการศึกษา  หน่วยงาน องค์กรที่ได้รับการยอมรับ เป็นต้น

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนที่เคารพทุกท่าน  นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนี้  ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการบริหารงาน  ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี กล่าวคือ ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  มีความโปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้  สร้างความเป็นธรรมในระบบการบริหารงาน  เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดลำพูน  ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า  ทั้งนี้  ด้วยความสนับสนุนจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทุกท่าน ข้าพเจ้า จะได้นำนโยบายดังกล่าวมานี้ไปปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนชาวลำพูน ให้มากที่สุดต่อไป ขอขอบคุณ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.