วันเสาร์, กรกฎาคม 20, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

นโยบายการบริหารงาน

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระบบบริการสาธารณะ
ให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง โดยมุ่งเน้นเส้นทางสู่แหล่ง    การท่องเที่ยว และพื้นที่การเกษตร

1.2 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค โดยการก่อสร้าง ซ่อมแซม อ่างเก็บน้ำ ฝายทดน้ำ สระเก็บน้ำ ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน การทำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน การขุดเจาะบ่อบาดาล รวมทั้งการจัดระบบบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร

1.3 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระบบบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานครบวงจรและตอบสนองประโยชน์สุขของประชาชน

2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและเพิ่มรายได้ของประชาชนให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ อย่างมีความสุขบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นและชุมชน โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

2.1   สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรม
เพื่อเพิ่มรายได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น

1) ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป และเกษตรมูลค่าเพิ่ม ตามแนวพระราชดำริ เน้นการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพและมูลค่าผลผลิต อย่างครบวงจร

2) เพิ่มศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจการเกษตรแปรรูปให้มีคุณภาพมาตรฐาน

3) ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองและสัตว์เศรษฐกิจอินทรีย์พื้นบ้าน

4) ส่งเสริมการจัดหาตลาดผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนจำหน่ายผลผลิตกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างจังหวัด ภายใต้หลักการ “ตลาดนำการผลิต”

2.2   ส่งเสริมคุณภาพและยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และวิสาหกิจชุมชน (SME) โดยเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำพูน เช่น

1) สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีคุณภาพมาตรฐานการผลิตรวมทั้ง ส่งเสริมให้ได้รับการรองรับมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

2) สนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

3) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบตลาด และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ผ่านทุกช่องทาง รวมทั้ง การจัดงานแสดงสินค้าชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

2.3   ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

3.ด้านการพัฒนาสังคม สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาศักยภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย เช่น

1) ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาของกลุ่มสตรี  อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้สูงอายุ  เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ให้มีศักยภาพความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของท้องถิ่น ท้องที่ ชุมชน และสถานศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

3.2   ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในระดับพื้นฐานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น 

1) ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด้านวิชาการและองค์ความรู้

2) สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สุขภาวะชุมชนระดับอำเภอ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ การให้บริการด้านสาธารณสุขและด้านวิชาการ ตามภารกิจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

4.ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา และการสนับสนุนส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ดำรงอยู่และสืบทอดต่อไป โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

4.1     ส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ เช่น

1) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ให้มีคุณภาพเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถเชื่อมต่อสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ

2) สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีทักษะทางวิชาการเทคโนโลยีและการบริหารงานแบบมืออาชีพ

3) จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

4.2   ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพื่อสุขภาพและสู่ความเป็นเลิศ  เช่น

1) ปรับปรุงสนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา และภูมิทัศน์ภายในสนามกีฬา ให้สมบูรณ์และได้มาตรฐาน สำหรับการออกกำลังกายของประชาชนทุกเพศทุกวัย และสามารถรองรับการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดและระดับชาติ

2) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน กีฬาประชาชน ในระดับอำเภอและจังหวัด

4.3   ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีท้องถิ่น ให้ดำรงอยู่และสืบทอดต่อไป เช่น

1) ทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทั้งศาสนสถาน ศาสนวัตถุ
และ ศาสนธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน

2) อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน มรดกวัฒนธรรม จารีต ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ให้คงอยู่คู่เมืองและชุมชนสืบไป

5.ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

5.1   ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพสมบูรณ์และพัฒนาเมืองน่าอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

5.2   สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างมีส่วนร่วม

5.3   สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

5.4   ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะ และการกำจัดผักตบชวา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.5   สนับสนุนการสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นพื้นที่สันทนาการของประชาชน

6.ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อสนองความต้องการของประชาชน โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

6.1   ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งหลักการแห่งสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ความรับผิดชอบของพลเมือง

6.2   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาและการบริหารงานของงานท้องถิ่น

6.3   พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการบริหารงาน การวางแผนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งดูแลด้านสวัสดิการให้แก่บุคลากร

6.4   ส่งเสริมการสร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.ด้านการพัฒนาส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ

เพื่อประสานการทำงานระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ  ในการวางแผนและพัฒนาจังหวัดลำพูน ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีแนวทางการดำเนินการ เช่น

7.1 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา รวมทั้งผลักดันแผนงาน โครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

7.2   ประสานผลักดันโครงการก่อสร้างขยายถนนสาย 106 (ช่วงอำเภอเถิน – ลี้ -บ้านโฮ่ง) เป็น 4 ช่องทางจราจร เพื่อพัฒนาเป็นถนนสายวัฒนธรรมตามรอยครูบาฯ และเป็นเส้นทางเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

7.3   ประสานผลักดันให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในการดำเนินการขยายการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดลำพูน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั้งด้านการศึกษา วิชาการและสร้างโอกาสการมีงานทำ

7.4   ประสานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในการนำผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรมาปรับใช้เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพและเพิ่มผลผลิตสู่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน

7.5   ประสานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
ในการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการและแนวทางในการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำพูน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้เกิดความเสมอภาคและสนองความต้องการของเยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬา

ท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่เคารพทุกท่าน  นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนดังกล่าว เป็นกรอบใหญ่ และแนวทางในการทำงาน มีเป้าหมายสำคัญ คือ “การอยู่ดี มีสุข” ของประชาชนจังหวัดลำพูน ซึ่งผมและคณะผู้บริหารทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานบนหลักการ “มุ่งมั่น โปร่งใส ตั้งใจ พัฒนา” และผมขอสัญญาว่าจะใช้ความรู้ ความสามารถ และความซื่อสัตย์สุจริต ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสูดแก่ประชาชนชาวลำพูนต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.