วันเสาร์, ธันวาคม 9, 2023
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาบันทึกตกลงซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการแก้ไขปัญหาวัชพืชในฝายชลขันธิ์พินิต (ฝายแม่ปิงเก่า) ตำบลหนองช้างคืน (ระยะที่ ๑) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการแก้ไขปัญหาวัชพืชในฝายชลขันธิ์พินิต (ฝายแม่ปิงเก่า) ตำบลหนองช้างคืน (ระยะที่ ๑) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาจง

สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาบันทึกตกลงซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการออกตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ยานพาหนะและขนส่ง ที่ออกปฏิบัติภาคสนามในพื้นที่ต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการออกตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ยานพาหนะและขนส่ง ที่ออกปฏิบัติภาคสนามในพื้นที่ต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น