วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑๘)

สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาใบสั่งจ้าง โครงการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ – เครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐/๖๑/๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาสัญญาซื้อขายโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง บนถนนสายทาง ลพ.ถ.๑๐๐๐๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๗ – บ้านสันมะนะ (ถนนถ่ายโอนฯ) บริเวณบ้านสันป่าเหียง – สันมะนะ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน ๑๔ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น