องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

“สืบศิลป์แห่งล้านนา พัฒนา บนฐานพอเพียง”

นิยาม : การพัฒนาคนที่มีความหลากหลายบนฐานของการพัฒนาที่พอเพียงอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  1. Lamphun a pride of lanna : สืบสานและต่อยอดอัตลักษณ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างยั่งยืน
  2. Lamphun a carftmanship : พัฒนาเกษตรกรรมและหัตถกรรมสู่นวัตกรรมชั้นนำของประเทศและนานาชาติ
  3. Lamphun a wellbeing city : ยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีในทุกภาคส่วนอย่างมั่นคง และมั่งคั่งบนฐานพอเพียงอย่างยั่งยืน
  4. Lamphun a sustainable learning city : เสริมสร้างสังคม ชุมชนและทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งเน้นและสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เชื่อมโยงระดับท้องถิ่นและนานาชาติ

Loading